PÕLTSAMAA KUNSTISELTSI PÕHIKIRI

 

I.     ÜLDSÄTTED1.      Põltsamaa Kunstiselts (edaspidi Selts) on asutatud 08. 11. 1996

2.      Oma tegevuses lähtub Selts “Mittetulundusühingute seadusest” ning käesolevast põhikirjast.

3.      Selts on eraõiguslik juriidiline isik, omab iseseisvat bilanssi ja oma nimetusega pitsatit. Seltsil on õigus avada ja sulgeda arveid erinevates krediidiasutustes.

4.      Seltsi asukoht: Põltsamaa linn, Jõgeva maakond.

 

II. SELTSI EESMÄRGID

5.      Soodustada ja süvendada Põltsamaa linnas kunsti- ja kultuurielu. Aktiivse keskkonna ning heade töötingimuste loomist inimeste loominguliseks ja vaimseks täiustamiseks (loengud, laagrid, tööruumid jne.) lähtudes inimese õigusest individuaalsele vabadusele. Vaba- ja huvihariduse süstemaatiliseks korraldamiseks huvikooli loomine. Hõlbustada kunstiürituste ja näituste korraldamist.

 

III. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMINE6.      Seltsi liikmeks võivad olla kõik üksikisikud, kes on üle 18 aasta vanad, kes tunnistavad Seltsi põhikirja ja osalevad aktiivselt Seltsi tegevuses.

7.      Seltsi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus juhatusele ning tasuda sisseastumismaks.

8.      Esitatud avalduse kohta teeb juhatus otsuse 10 päeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Keeldumise korral on taotlejal õigus nõuda tema liikmeks vastuvõtmise otsustamise lülitamist järgmise üldkoosoleku päevakorda alates keeldumise saamise päevast.

9.      Seltsi liikmele väljastatakse liikmekaart.

 

IV SELTSI LIIKMETEL ON ÕIGUS

10.  Aktiivselt osaleda Seltsi tegevuses. Saada Seltsi tegevuse kohta informatsiooni. Algatada üritusi.

11.  Osaleda hääleõiguslikena üldkoosoleku töös ning valida ja olla valitud juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse ning esindada ametiisikuna Seltsi, selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel.

12.  Esitada arupärimisi Seltsi valitavate organite tegevuse kohta. Esitada ettepanekuid ja parandusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta.

13.  Esitada Seltsi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks.

14.  Kasutada Seltsi vara ja vahendeid.

15.  Lahkuda avalduse alusel Seltsi liikmeskonnast.

16.  Kolme kuu jooksul peale otsuse vastuvõtmist teha kohtule avaldus seadusega või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku või teiste Seltsi organite otsuste kehtetuks tunnistamiseks.

 

V.       SELTSI LIIKMETEL ON KOHUSTUS17.  Järgida Seltsi põhikirja ning juhtorganite otsuseid.

18.  Osa võtta korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute tööst ning juhatuse jt. valitavatesse organitesse kuulumise korral nende tööst.

19.  Tasuda õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu.

20.  Kasutada heaperemehelikult Seltsi vara.

21.  Aidata kaasa ülevaatenäituste korraldamisel.

 

 VI.    SELTSIST VÄLJAASTUMISE TINGIMUSED JA KORD22.  Seltsist väljaastumiseks esitab Seltsi liige juhatusele avalduse.

23.  Kui Seltsi liige süstemaatiliselt rikub Seltsi põhikirja või juhtorganite nõudeid, on juhatusel õigus peatada liikmeks olek või ta liikmeskonnast välja arvata.

24.  Seltsist väljaarvatud liikmetel on õigus enda liikmeks ennistamist taotleda väljaarvamisest järgmisel koosolekul.

25.  Liikmest lahkumise, liikmesoleku peatamise ja väljaarvamise korral sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

26.  Liikmesoleku peatamise või liikmeskonnast väljaarvamise otsuse peab juhatus tegema ühe kuu jooksul peale avalduse saamist. Otsus tehakse liikmele teatavaks kirjalikult.

27.  Lahkuv liige annab kümne päeva jooksul üle tema käes oleva Seltsile kuuluva vara, alates väljaastumise otsuse tegemist juhatuse või üldkoosoleku poolt.

 

VII.  JUHTIMINE28.  Seltsi tööd korraldavad: üldkoosolek ja juhatus; kontrolli teostab revisjonikomisjon.

29.  Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas.

30.  Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades aja ja päevakorra vähemalt seitse päeva ette. Seltsi 1/10 liikmete kirjalikul või põhjendatud nõudmisel tuleb juhatusel kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek.

31.  Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1)      põhikirja kinnitamine, muutmine ja täiendamine

2)      juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni valimine

3)      uue aasta tegevuskava, eelarve ja aasta liikmemaksu kinnitamine

4)      aastaaruande ja revisjoniakti kinnitamine

5)       Seltsi reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

32.  Igal Seltsi liikmel on üks hääl. Otsused loetakse vastuvõetuks kui otsuse poolt hääletab 2/3 kohalolijatest. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Seltsi liikmete nõusolek.

33.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekust osalejate arv on väiksem, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, olenemata osalejate arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekust võtab osa vähemalt kaks liiget.

34.  Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile lisatakse üldkoosolekust osavõtnud liikmete nimekiri.

35.  Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus. Juhatus valitakse üheks aastaks. Juhul, kui vajalik poolthäälte arv jääb saamata, korraldatakse uus valimine endiste või uute kandidaatidega.

36.  Juhatus võib olla üheliikmeline (juhataja) või ka mitmeliikmeline, kui üldkoosolek seda otsustab.

37.  Juhatuse pädevusse kuulub:

1)      juhatuse esimehe valimine, kui juhatus on mitmeliikmeline

2)      liikmeks vastuvõtmise, liikmeskonnast lahkumise ja väljaarvamise otsustamise. Liikmete arvestuse pidamine

3)      sisseastumis- ja liikmemaksude väljatöötamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks ning nende kogumise organiseerimine

4)      Seltsi vallas- ja kinnisvara kasutamine ja käsutamine. Koostöölepingute sõlmimine. Seltsi esindamine teistes organisatsioonides ja üritustel

5)      laenude taotlemine ja andmine, väärtpaberite ostmine ja müük Seltsi huve kahjustamata

6)      Seltsi arengusuundade ja struktuuri  väljatöötamine ning selle täiustamine

 

7)      majandusaruande koostamine majandusaasta lõpus ja selle esitamine koos revisjonikomisjoni aktiga üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest

8)      ettepaneku tegemine üldkoosolekule Seltsi reorganiseerimiseks, likvideerimiseks või tegevuse lõpetamiseks

9)      likvideerimis- ja reorganiseerimiskomisjoni moodustamine ning pankrotiavalduse esitamine.

38.  Seltsi juhataja tegutseb põhikirja alusel erivolikirjata, avab kontosid ja arveid krediidiasutustes, allkirjastab lepinguid, volitab Seltsi liikmeid nende nõusolekul esindama Seltsi teistes organisatsioonides ja üritustel.

39.  Seltsi majandustegevust ja asjaajamist kontrollib kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valitakse kaheks aastaks. Revident ei või olla samal ajal juhatuse liige.

 

VIII.         SELTSI VAHENDID JA 00VARA40.  Seltsi vara ja vahendid moodustavad:

1)      sisseastumis- ja liikmemaksud

2)      toetused ja annetused

3)      ürituste, riigi- ja kohalike eelarvete eraldised

4)      materjalid (värvid, lõuendid)

41.  Selts peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust ning maksab makse õigusaktides ettenähtud korras.

42.  Seltsi tegevuse lõpetamise korral jaotatakse vara ja vahendid üldkoosolekul vastuvõetud otsuse alusel.

43.  Vara antakse üle vastava aktiga.

 

IX.    SELTSI REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE44.  Selts reorganiseeritakse üldkoosolekul vastuvõetud otsuse alusel. Otsuses nimetatakse Seltsi õigusjärglane, kellele lähevad üle senise Seltsi õigused ja kohustused.

45.  Juhatus saadab reorganiseerimise otsuse, taotluse registreerida reorganiseerimine ning muudatuste ja täiendustega kinnitatud põhikirja koos uuendatud kujul kinnitatud liikmete nimekirjaga 10 päeva jooksul, arvates nende vastuvõtmisest, põhikirja registreerinud organile.

46.  Selts loetakse reorganiseerituks uue põhikirja registreerimise päevast.

47.  Seltsi tegevus lõpetatakse:

1)      üldkoosoleku otsusega

2)      pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu

3)      Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla viie liikme.

48.  Seltsi tegevuse otsuse vastuvõtmisel Seltsi üldkoosoleku poolt, moodustab juhatus likvideerimiskomisjoni. Määrab võlgnevuste likvideerimise tähtajad, Seltsi dokumentide hoidja ning viimase koosoleku toimumise aja. Juhatus esitab avalduse likvideerijate ja Seltsi dokumentide hoidja kandmiseks registrisse.

49.  Likvideerimiskomisjon:

1)      avaldab teate Seltsi likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas

2)      deponeerib võlausaldajatele kuuluva raha, kui võlausaldaja pole nõuet esitanud, võlausaldaja nõude täitmise tähtpäev pole veel saabunud või võlausaldaja ei võta nõudmist vastu

3)      lõpetab Seltsi tegevuse, nõuab sisse võlad ja jaotab pärast võlausaldaja nõuete rahuldamist allesjäänud vahendid ja vara selleks õigustatud isikute vahel vastavalt üldkoosolekul vastuvõetud otsusele

4)      pärast Seltsi likvideerimise lõppemist esitab avalduse Seltsi registrist kustutamiseks.